Archive for the 'deberes_verano' Category

23
Jun
10

DEBERES DE VERANO

DEURES D’ESTIU LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA (només pels alumnes que han suspès la matèria i passen a segon amb el castellà pendent)

1r BATXILLERAT

 

 

-Resum dels continguts de totes les unitats estudiades al llarg del curs

-Resum personal de les sis Leyendas de G.A.Bécquer (no copieu d’Internet)

-Resum personal de cadascun dels actes de Tres sombreros de copa de 

 M.Mihura (no copieu d’Internet)

–          TIPOLOGIA TEXTUAL

Redacta un text d’unes 200 paraules per a cadascun dels següents temes (per fer-ho, consulteu els apunts) :

–          Descripció d’un amic (física i psicològica)

–          Text narratiu a partir de l’argument d’una pel·lícula o llibre

–          Text expositiu: sobre un tema que aparegui en el llibre de text de qualsevol matèria que hagis cursat

–          Text argumentatiu: “Cal una normativa per controlar com va vestida la gent al carrer?”

 Aquesta feina s’ha de presentar escrita a ordinador

 

 

 

 Tots els alumnes de 1r que passin a 2n amb la matèria suspesa estan obligats a fer aquesta feina i presentar-la el mateix dia de l’examen de recuperació; en cas contrari no se’ls corregirà l’examen.Lecturas prescriptivas

NET ETPClot

Vuelve a Lletresenbloc

Blog Stats

  • 59.976 hits